Disclaimer

Ons kantoor

BV Verzekeringen NV 
Prof. Rubbrechtstraat 68 Ð 8972 Roesbrugge
RPR 0439.171.854
T. 057 30 00 14
F. 057 30 00 15
Email: busschaert.geert@portima.be


Verzekeringsmakelaar toegelaten onder FSMA 023657A
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

AssurMiFID-gedragsregels*
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur
 • Ongevallen
 • Ziekte
 • Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • Brand en natuurevenementen
 • Andere schade aan goederen
 • BA motorrijtuigen
 • BA zee- en binnenschepen
 • Algemene BA
 • krediet
 • Diverse geldelijke verliezen
 • Rechtsbijstand
 • Hulpverlening
 • Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • Kapitalisatieverrichtingen
 • Beheer van collectieve pensioenfondsen.
1.3. Polisvoorwaarden

Zie "algemene voorwaarden"

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1 Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID Ðgedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2 Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar)
2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota
 • Een aangepast verloningsbeleid
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
2.4 Wat is de procedure?

2.5 Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3. VERGOEDING

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant." 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
 

4. REMUNERATIEBELEID
 

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.
Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen.
In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:
 

4.1 VERGOEDING

 

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat:
 

 • De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten;
 • De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding;
 • De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties;
 • Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd;
 • (Enkel indien u actief bent in 4de pijler - verzekeringen met een beleggingscomponent) De variabele vergoeding zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.


Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon.
 

4.2 INCENTIVES

 

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives:

 • De incentive  doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De incentive is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
 • De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;
 • (Enkel indien u actief bent in 4de pijler - verzekeringen met een beleggingscomponent) De incentive zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon.
 

4.3 COMMERCIELE DOELSTELLINGEN


 

Bij het vaststellen van eventuele commerciële doelstellingen neemt ons kantoor de volgende voorwaarden in acht:

 • De commerciële doelstelling doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
 • De commerciële doelstelling is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten ( product van de maand is verboden);
 • Het bedrag dat toegekend wordt n.a.v. het behalen van de commerciële doelstelling is beperkt en redelijk;
 • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van commerciële doelstellingen is voldoende lang;
 • De commerciële doelstelling zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.
 • De te behalen commerciële doelstelling is het resultaat van de gezamenlijke inspanning en niet verbonden aan een individuele prestatie.
BV VERZEKERINGEN NV (FSMA 023657 A) - Prof Rubbrechtstraat 68, 8972 ROESBRUGGE - Disclaimer - Privacyverklaring
website door chilli.be